Gianni Maffeo, Rolando Panerai, Nicolai Ghiau…

Gianni Maffeo, Rolando Panerai, Nicolai Ghiaurov, Herbert von Karajan, Mirella Freni + Luciano Pavarotti